ÜRÜNLERİMİZ

Sprinkler Söndürme Sistemleri

Facebookta Paylaş

Sprinkler Sulu Söndürme Sistemleri


 


Islak Borulu Sprinkler Sistemi


Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığının 95 °C’yi geçmediği yerlerde uygulanır. Donma riski olan mahallerde bulunan ıslak sprinkler sistemi bölümleri; antifriz sistemi veya elektrikli izlemeli ısıtıcı kablo sistemi ile korunmalıdır.Islak sprinkler sistemleri ortak bir kolondan beslenen zonlara ayrılabilir. Sistem zon büyüklüğü; yapının yangın tehlike sınıfına bağlı olarak herhangi bir besleme kolonuna (tek bir sistem kolonu veya birleşik sistem kolonu) bağlanan sprinkler sistemin her bir kattaki en büyük zon alanı, düşük ve orta tehlike sınıfı için en fazla 4831 m² ve yüksek tehlike sınıfı için hidrolik hesap yapılan sistemlerde en fazla 3716 m² olmalıdır. Yüksek tehlike sınıfı mahaller için boru tablosu yönteminin kullanıldığı bazı durumlarda, zon alanı en fazla 2323 m²’dir.Tesis ve yapının yangın tehlike sınıfına bağlı olarak sprinkler sisteminin tek bir sistem kolonu veya birleşik sistem kolonuna bağlanan sprinklerin koruduğu herhangi bir kattaki maksimum kat alanı Tablo 1’de verilen değerlerin üzerinde olmamalıdır.


 


 
Tehlike Sınıfı Maksimum Zon Alanı (m²)
DT 4831
OT 4831
YT 3716 (Hidrolik hesap yöntemi için) 2323

(Boru tablo yöntemi için)

Tablo 1 - Islak Borulu Sprinkler Sistemlerinde Maksimum Zon Büyüklüğü
 

Yüksek depolama alanlarında, herhangi bir besleme kolonuna bağlanan her bir kattaki maksimum kat alanı 3716 m²’nin üzerinde olmamalıdır. Bir sprinkler zonu birden fazla kata veya ayrı kullanım bölgesine hitap ediyorsa, katların veya bölgelerin girişine izlenebilir kesme vanası, akış anahtarı ve test ve drenaj vanası konulmalıdır.


Yüksek binalarda, maksimum statik basıncın sprinkler sistemi ekipmanının limit değerleri içinde kalması sağlanmalıdır. Zonlara ayrılmış sprinkler tesisatlarında vanaların açık veya kapalı durumu ile zon su akış durumunu izlemek için gerekli cihazlar teçhiz edilmeli ve tesiste ulaşılabilir bir yerde bulunan bir kontrol ve gösterge paneline elektrik bağlantılı olmalıdır. Yangın ve arıza sinyalleri sürekli olarak izlenmelidir. Loop ve grid borulama sistemleri sadece ıslak borulu sprinkler sistemlerinde kullanılabilir.


Antifriz sıvısı ile korunan ıslak borulu sprinkler sistemi bölümleri aşağıda belirtilen kurallara uygun tasarlanmalıdır:a - Antifriz sıvısı ile korunan her bir ıslak sprinkler boru bölümündeki sprinkler sayısı 20 adedi geçemez.

b - Bir adet kontrol vana seti ile iki antifriz bölümünden daha fazla sayıda bölüm kontrol ediliyorsa, antifriz bölmelerindeki toplam sprinkler sayısı 100 adedi geçemez.

c - Antifriz sıvısının donma noktası bulunduğu lokasyonda beklenen minimum sıcaklığın altında olmalıdır. d - Hazırlanan çözeltinin özgül ağırlığı uygun bir hidrometre ile kontrol edilmelidir.

e - Antifriz sıvısı kullanılan sistemlerde suda kirliliği önleyici geri akış önleyici cihazlar kullanılmalıdır.


Elektrikli izlemeli ısıtıcı kablolar ile korunan ıslak borulu sprinkler sistemi bölümleri aşağıda belirtilen kurallara uygun tasarlanmalıdır:a - İzlemeli ısıtma sistemi güç beslemesi ve ısıtıcı eleman ve sensorların çalışma durumu izlenmelidir.

b - Borulamanın A1 ve A2 veya eşdeğer izolasyon ile korunması sağlanmalıdır. Isıtılan borular; suya dayanımlı malzeme ile kaplı ve minimum 25 mm kalınlıktaki A1, A2 veya eşdeğer izolasyon sınıfındaki malzeme ile kaplanmalıdır. Tüm uçların suya karşı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

c - Borular çift kablolu ısıtıcı sistemle ısıtılmalıdır. Her ısıtıcı kablo tek başına boru sıcaklığını +4°C’nin altına düşürmeyecek kapasitede olmalıdır. Her ısıtıcı kablo bağımsız şeklide elektriksel olarak izlenmelidir.

d - Isıtıcı kablolar birbirinin üzerinden geçirilmemelidir. Isıtıcı kablolar sprinklerin üzerinde bulunduğu boru parçasının diğer tarafı üzerine bağlanmalıdır. Boru uçlarına 25 mm mesafe içinde kalacak şekilde yerleşim yapılmalıdır. Isıtıcı kabloların maksimum değeri 10 W/m olmalıdır. 


 


 
Kuru Borulu Sprinkler SistemiKuru borulu sprinkler sistemleri, kuru alarm vanasının üst kısmının basınçlı hava veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmının su ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir. Kuru borulu sistemler sadece donma hasarı olasılığı bulunan mahallerde ve sıcaklığın 70 °C’nin üzerinde olduğu kurutma fırını benzeri mahallerde uygulanmalıdır.

Not: Yüksek tehlike sınıfı uygulamalarında kuru borulu sistemlerin kullanılmaması tavsiye edilir. İlk açılan sprinklere suyun ulaşmasında olacak gecikme, sistemin verimini ciddi şekilde azaltabilmektedir.Kuru borulu sprinkler sistemlerinde aşağıdaki sprinkler tiplerinin kullanılmasına izin verilir: • Dik tip sprinkler

 • Kuru tip sprinkler

 • Yatay duvar tipi sprinkler (Boru içinde su kalmayacak şekilde yapılan tesisatlarda)

 • Sarkık tip ve duvar tipi sprinkler (Sprinkler, boru kolu ve branşmanların, sıcaklığın 4ºC ve üzerinde olduğu mahallerde bulunması durumunda)


Borulamadaki basıncı sağlamak için sürekli hava/inert gaz beslemesi teçhiz edilmelidir. Alarm vana üreticisi tarafından tavsiye edilen basınç değer aralığına göre basınçlandırılmalıdır. Kuru alarm vanasına hava beslemesi yapılan kaynak sürekli olmalıdır. Hava beslemesi, sistemin dolumunu 30 dakika içinde sağlayacak kapasitede olmalıdır. Tek kompresör ile birden fazla kuru borulu sistem besleniyorsa, 30 dakika dolum süresi için en büyük sistem baz alınmalıdır. -15ºC’nin altında soğutulmuş mahallerde, dolum süresi 60 dakika alınabilir. Klapeyi kapalı tutacak gücü sağlayan hava basıncı, sistem su basıncına göre üretici kataloglarında belirtilir. Yaklaşık olarak hava basıncının su basıncına oranı 1/3 alınabilir. Kesin değerler için üretici kataloglarına bakılmalıdır.


Tek bir kuru alarm vanası ile kontrol edilen sistem büyüklüğü; aşağıdaki maddelerden herhangi birine uygun olarak belirlenmelidir. İstisna olarak, (c) ve (d) maddeleri konut birimlerinde uygulanamaz.a - En uzak noktada bulunan test vanası tamamen açıldığında, suyun boşalması için geçen süre en fazla 60 saniye olmalıdır.


b - Kuru alarm vanasının üstündeki net boru iç hacmi Tablo 2’de verilen değerlerin üzerinde olmamalıdır.

 


 Tehlike Sınıfı Maksimum Boru Hacmi (m³)
Hızlandırıcılı Hızlandırıcısız
Düşük Tehlike Sınıfı 4 1,5
Orta Tehlike Sınıfı 4 1,5
Yüksek Tehlike Sınıfı 3 -

Tablo 2 Kuru Borulu Sprinkler Sistemlerinde Maksimum Zon Büyüklüğü
 
c - Net boru iç hacminin 1,5 m³’ten az olduğu sistemlerde hızlandırıcı kullanılması gerekli değildir ve suyun boşalması için geçen süre limitine uyulması gerekmez.

d - Net boru iç hacminin 4 m³’ten az olduğu sistemlerde hızlandırıcı kullanılması durumunda, suyun boşalması için geçen süre limitine uyulması gerekmez.

e - Sistem büyüklüğü; suyun boşalması için geçen süreye bağlı olarak hesap programı ile yapılmalıdır. Hesap programı ve metodu ulusal olarak tanınmış bir laboratuar tarafından onaylanmış olmalıdır. Hesaplama, Tablo 3’de verilen değerlere uygun olmalıdır.
 


Tehlike Sınıfı En Uzak Noktada Açılacak Sprinkler Sayısı Maksimum Su Boşalma

Süresi (sn)
Konut Birimi 1 15
Düşük Tehlike Sınıfı 1 60
Orta Tehlike Sınıfı 2 50
Yüksek Tehlike Sınıfı 4 45
Yüksek Depolama 4 40

Tablo 3 Kuru Borulu Sprinkler Sistemlerinde Suyun Boşalma Süresi
 
f - Sistem büyüklüğü; akış testleri yapıldığında, Tablo 3’de suyun boşalması için geçen süre ile ilgili olarak verilen değerleri sağlayacak ölçüde olmalıdır. Akış testleri, açılacak sprinkler sayısı simüle edilerek yapılmalıdır. Tek sprinkler açılması istenen mahaller için, en uzak noktadaki test vanası açılır. Daha fazla sayıda sprinkler açılma durumunu simüle etmek için, test manifoldu düzenlemesi gereklidir. 4 sprinkler açılması durumunu test etmek için; her iki branşman kolundan iki adet sprinkler akışına uygun manifold düzenlemesi yapılır. Yapılan testlerle gerekli su boşalma süreleri karşılanıyorsa, (a) ve (e) maddesindeki şartlar aranmaz.

Kuru borulu sistemlerde, grid borulama tesisatı kullanılmamalıdır.


 


Baskın Sprinkler Sistemi


Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği ve suyun yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği durumlarda kullanılır. Boru tesisatına açık tip sprinkleri bağlanır. Borular su veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm vanası uygun otomatik algılama sistemi ile devreye girer. Acil durumlarda baskın alarm vanasını devreye sokmak için en az bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. Baskın sprinkler sistemi ile korunan tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sistemi yapılmalıdır. Algılama sistemleri EN54 Standardına uygun olmalıdır. Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem Grup 4 mahallerde, genellikle baskın sistemlerle koruma sağlanır. Baskın sistemlerde; özel mühendislik yaklaşımları ile sprinkler sistemlerinden ayrı tasarım yapılması sebebiyle verilen kurallar baskın sistem tasarımlarında uygulanmaz.


 


Ön Tepkili Sprinkler SistemiÖn tepkili sprinkler sistemleri aşağıdaki tiplerden biri olmalıdır:a - Tek Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemi


Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi sadece otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. Sprinklerin açılması ile boru sistemine su geçişi olmaz. • Tek kilitlemeli ön tepkili sprinkler sisteminin, kaza sonucu suyun boşalmasının ciddi

 • Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya elektrikli olabilir.


b - Kilitlemesiz Ön Tepkili Sprinkler Sistemi


Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi, sprinklerin açılması ile veya otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. Dedektörlerin tepkisinden bağımsız olarak, boru içindeki basınç düşmesi ön tepkili alarm vanasının açılmasına sebep olur. • Kilitlemesiz ön tepkili sprinkler sistemi kuru borulu sistem talep edilen, yangın yayılımının hızlı olmasının beklendiği yerlerde uygulanabilir. Aynı zamanda, hızlandırıcılı veya hızlandırıcısız kuru borulu sistemlerin yerine kullanılabilir.


Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya pnömatik/elektrikli olabilir.


c - Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemi


Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi sprinklerin açılması ile ve aynı zamanda otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. • Çift kilitlemeli ön tepkili sprinkler sisteminin, kaza sonucu suyun boşalmasının ciddi hasarlara sebep olacağı yerlerde kullanılması uygundur. Suyun boru sistemine geçişi iki bağımsız olayın gerçekleşmesi durumunda olduğundan kaza sonucu boşalma olasılığının minimize edildiği sistem tipidir.

 • Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon yöntemi pnömatik/pnömatik, pnömatik/elektrikli, elektrikli/ elektrikli olabilir.


Kilitlemesiz ve tek kilitlemeli ön tepkili sistemlerde sistem büyüklüğü, en fazla 1000 sprinkler aynı ön tepkili alarm vanasından kontrol edilecek şekilde belirlenmelidir. Çift kilitlemeli ön tepkili sistemlerde; tek bir ön tepkili alarm vanası ile kontrol edilen sistem büyüklüğü; aşağıdaki maddelerden herhangi birine uygun olarak belirlenmelidir:


a - En uzak noktada bulunan test vanası tamamen açıldığında ve eş zamanlı olarak algılama sistemi devreye girdiğinde, suyun boşalması için geçen süre en fazla 60 saniye olmalıdır.

b - Sistem büyüklüğü; suyun boşalması için geçen süreyi hesaplayan bilgisayar programı kullanılarak belirlenmelidir. Hesap programı ve metodu ulusal olarak tanınmış bir laboratuar tarafından onaylanmış olmalıdır.

c- Sistem büyüklüğü; akış testleri yapıldığında suyun boşalması için geçen süre ile ilgili olarak verilen değerleri sağlayacak ölçüde olmalıdır. Akış testleri, açılacak sprinkler sayısı simüle edilerek yapılır.

d- Yukarıda (a), (b) ve (c) maddelerinde verilen şartların sağlanmasına yardımcı olmak için hızlandırıcı kullanılabilir.


Ön tepkili sprinkler sistemlerinde aşağıdaki sprinkler tiplerinin kullanılmasına izin verilir: • Dik tip sprinkler

 • Kuru tip sprinkler

 • Yatay duvar tipi sprinkler (Boru içinde su kalmayacak şekilde yapılan tesisatlarda)

 • Sarkık tip ve duvar tipi sprinkler (Sprinkler, boru kolu ve branşmanların, sıcaklığın 4ºC üzerinde olduğu mahallerde bulunması durumunda)


Borulamadaki basıncı sağlamak için kullanılan hava veya nitrojen beslemesi sürekli izlenmelidir.

Acil durumlarda ön tepkili alarm vanasını devreye sokmak için en az bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. Tüm ön tepkili sistem tiplerinde, grid borulama tesisatı kullanılamaz. Kilitlemesiz ve çift kilitlemeli sistemlerde, hava basıncı en az 0.5 bar olmalıdır. Ön tepkili sistemlerde hava beslemesi yapılan kaynak sürekli olmalıdır. Hava beslemesi, sistemin dolumunu 30 dakika içinde sağlayacak kapasitede olmalıdır. Tek kompresör ile birden fazla kuru borulu sistem besleniyorsa, 30 dakika dolum süresi için en büyük sistem baz alınmalıdır. -15ºC’nin altında soğutulmuş mahallerde, dolum süresi 60 dakika alınabilir.

Ön tepkili sprinkler sistemi ile korunan tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sistemi yapılmalıdır. Algılama sistemleri TS EN54 Standardına uygun olmalıdır.

Birden fazla ön tepkili sprinkler sistemi kullanılan yerlerde, birden fazla sistemin aynı anda çalışma durumu göz önüne alınarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Birden fazla sistemin aynı anda çalışma durumunda aşağıdakiler uygulanmalıdır:


 


 


Köpüklü Söndürme Sistemleri

 

Köpük, yanıcı, sıvı kimyasal maddelerin veya yakıtların söndürülmesinde kullanılır. Kimyasal özelliklerine göre; protein bazlı, sentetik bazlı, film oluşturucu, alkole dayanımlı köpük çeşitleri bulunmaktadır. Köpüklü söndürme sistemleri otomatik veya manuel olarak dizayn edilir. Köpük, genel olarak, köpüklü sprinkler sistemi, köpüklü yangın dolapları, tank söndürme sistemi, köpüklü monitör sistemi, köpük jeneratörü gibi söndürme sistemlerinde kullanılır. Köpüklü söndürme sistemleri tank tarlalarında, petrokimya tesislerinde, limanlarda, yakıt aktarma istasyonlarında, uçak hangarlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.KÖPÜK SÖNDÜRME ETKİSİ

- Yakıt buharı ile oksijenin temasını keser

- Yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı engeller

- Yakıt yüzeyi ve alevi birbirinden ayırır

- Yakıt yüzeyini ve çevresindeki metal yüzeyleri soğuturKÖPÜK HANGİ YANGIN TÜRLERİNDE ETKİLİ BİR ÇÖZÜMDÜR ?

- Hidrokarbon yangınları

- Başlıca hidrokarbonlar: Ham petrol, gazolin, jet yakıtı, benzin, fuel oil, nafta...

- Polar Solventler

- Başlıca polar solventler: Alkoller, ketonlar, etherler, esterlerKÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KULLANIM ALANLARI

-
Uçak Hangarları

- Depolar

- Helikopter hangarları

- Yakıt Yükleme Boşaltma İstasyonları

- Boya imalathaneleri

- Kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri

- Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolama ve dolum tesisleri

- Petrol rafinerileri

- Tersane ve iskeleler

- Yat Limanları

 • Depolanan su hacmi toplam ön tepkili sistem hacmine göre arttırılmalıdır.

 • Çoklu sistemlerde suyun en uzak noktadaki test vanasından boşalma süresi 60 saniyeyi geçmemelidir.


 


 


Su Sisi Söndürme Sistemleri

 
SU ATOMİZASYONU İLE ETKİLİ SÖNDÜRME

Damlacık büyüklüğü %99 <1000 mikron (NFPA 750,CEN/TS14972)

yüksek basınçlı su sisi sistemleri


Oksijen Azaltma Etkisi : Su küçük partiküller halinde anında soğuk buhar oluşturarak sıvı fazından 1800 kat daha fazla hacim kaplar.Ortamdaki oksijen miktarı %13-%16’ya düşürülür.

Soğutma Etkisi: Su Sisi sistemlerinde atomizasyon nedeni ile artan su yüzeyinin buharlaşırken soğurduğu entalpi klasik sprinkler sistemlerine göre 3 ila 5 kat fazladır.Yarattığı soğutma etkisi ile çevredeki materyallerin tutuşmasını engeller.

Isı Radyasyonunda Azalma Etkisi : Oluşan sis bulutu ısı radyasyonunun büyük bir miktarını absorbe ettiğinden radyasyon ısı transferini engeller.


 
 SİSTEM AVANTAJLARI
Çevreyle dost
İnsanlı mahallerde kullanılabilme
Minumum su hasarı
Yanıcı parlayıcı sıvı yangınlarında etkili
Şartlandırılmış su kullanıldığında elektriksel iletkenliği yok.
Hızlı sıcaklık azalması
Bağımsız sistem çözümü
Minumum yeniden dolum maliyeti ve Yeniden dolum kolaylığı
Class A,B ve C yangınlarda etkili
Derin yangınlar üzerinde etkili
Yangın söndürme esnasında sağlığa zararlı ürün oluşmaz

 YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ
Nozul basıncı 80-200 Bar
Pompalı sistemler çalışma basıncı 100 Bar
Silindirli sistemler çalışma basıncı 200 Bar

 
 
KULLANIM ALANLARI

Hacim Koruma
Bilgisayar odaları
İnsanlı odalar ve Class A yangınlar
Arşivler
Kablo kanalları
İletişim merkezleri
Yanıcı parlayıcı sıvı yangınları

 
 

HACİM KORUMA NOZUL ÖZELLİKLERİ
  Model (A) Model (B)
Nozzle ref. 86500040 87500040
k 0,62 1,00
Coverage 9 m2 12 m2
Minimum press. 100 bar. 100 bar.
Water consumption 0,6 L/min m2 0,83 L/min m2

 Local Koruma
Ticari mutfaklar ve yiyecek endüstrisi
Yanıcı parlayıcı sıvı yangınları
Motor test odaları
Dizel motorlar ve alternatörler
Boya spray kabinleri
Asansör ve yürüyen merdiven makine daireleri
Jeneratör odaları
Local Koruma Nozul Özellikleri
Nozul ref. 87400040
k 0,2
Coverage 9 m2
Minimum press. 100 bar
Flow rate@ 100 bar 8,0 l/min
Water consumption 0,88 L/min m2


 
 

DÜŞÜK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ KULLANIM ALANLARI

- Minimum nozul basıncı 4 bar.

- Hafif tehlike korunumu için test edilmiş sistem

- EN12845’e göre orta tehlike sınıfı Grup 1 için de uygulanabilir.


 DÜŞÜK BASINÇLI SU SİSİ NOZUL ÖZELLİKLERİ
  Type
Nozzle Reference 80000002/3/4/5
k 20
Coverage 25 m2
Minimum Pressure 4 bar
Q (Flow @4 bar) 40 L/min
Design Density 1.6 L/min m2